WebAnalytics

ЗА МЕН

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ

 

Проф. д-р Христо Добрев , дмн е началник на Клиника по кожни и венерически болести при Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Георги" - Пловдив и ръководител на Катедра по дерматология и венерология при Медицински университет - Пловдив.

Извършва дерматологични прегледи и функционални изследвания на кожата (капиляроскопия, дерматоскопия, трихоскопия и други).

Има 32 години клиничен опит по дерматология.

 

Образование

1982 Висш Медицински Институт - Пловдив

1992 Специалност по кожни и венерически болести

2000 “Доктор” (Дисертационен труд)

2011 Магистър по “Здравен мениджмънт”, ФОЗ, МУ - Пловдив

2019 "Доктор на медицинските науки" (Дисертационен труд)

 

Заемани длъжности

1982-1983  Терапевт в БНМП, гр. Хасково

1983-1985  Лекар на поделение в БНА

1985-1989  Терапевт в БНМП, гр. Хасково

1989-1993  Асистент, Катедра по дерматология и венерология, Медицински Университет – Пловдив

1993-1996  Старши асистент

1993-         Завеждащ “Кожна функционална лаборатория”

1996-2004  Главен асистент

2004-2013  Доцент по дерматология и венерология

2010-         Началник на Клиника по кожни и венерически болести, УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив

2013-         Професор по дерматология и венерология

2016-         Ръководител на Катедра по дерматология и венерология, МУ - Пловдив

 

Научни интереси

Клинична и експериментална дерматология, съвременна функционална диагностика на кожата

 

Научни публикации

2 дисертации – за “Доктор” и “Доктор на медицинските науки”

28 глави в монографии/учебници (8 на английски в чужбина)

124 оригинални публикации (38 на английски в чужбина)

205 устни и постерни презентации на интернационални (35) и национални (170) научни форуми

639 цитирания от международни автори (Scopus, 2020)

Общ ИФ 44.06

“h” индекс 15 (Scopus, 2021).

 

Членства

1989 Българско Дерматологично Дружество

1998 International Society for Biophysics and Imaging of the Skin

1999 Съюз на учените в България

2008 International Society for Dermatoscopy

2008 Член на Редколегията на сп. Clin Cosmet & Invest Dermatol (Dove Press)

2011 Academic Editor на сп. Case Reprots in Dermatol Medicine (Hindawi Press)

2011-2019 Член на Редколегията на сп. Folia Medica (Plovdiv)

2012 Член на Редколегията на сп. Our Dermatol J Online

2013-2017 Член на Редколегията на сп. J Pharmacy and Alternative Medicine